Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 1. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.
 2. Program jest skierowany do:
 • rodzin wielodzietnych (osób posiadających obywatelstwo polskie mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
 • cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust1 pkt 3 ustawy
 • z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, Dz. U. z 2014, poz. 463, poz. 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodzin w rozumieniu art.2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014r. poz. 1525.), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
 • rodzin zastępczych,
 • rodzinnych domów dziecka.

Karta Dużej Rodziny skierowana jest do wszystkich rodzin zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krośniewice, niezależnie od dochodów, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).

 1. Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy przedstawić n/w dokumenty:
 • w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość, akt zawarcia małżeństwa oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 • W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko zostało umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia wskazującego rodzinę,
 • w której dziecko zostało umieszczone;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 1. Miejsce składania dokumentów:

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośniewicach, ul, Łęczycka 15 b.


Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa 12.00 – 15.00
wtorek, czwartek, piątek 8.00 – 13.00


Wniosek o wydanie karty można pobrać również ze strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 1. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2016 r. poz. 785);
wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1954).
Karty wydane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755) zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 836) zachowują ważność do końca okresu, na który zostały przyznane, o ile osoba, której Karta Dużej Rodziny została przyznana, spełnia warunki określone w przepisach dotychczasowych.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pod numerem tel.: 24- 2523545


Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stronie:
Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.rodzina.gov.pl

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieInformacje dotyczące Karty Dużej Rodziny
Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWzór wniosku Karty Dużej Rodziny
Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieOświadczenie władza rodzicielska
Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieOświadczenie zmiany
Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieOświadczenie nauka
Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieOświadczenie piecza zastępcza