Dochód rodziny - przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Dochód osoby uczącej się lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej - oznacza to jej przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Dziecko - oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w którego sprawie toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy,
a także szkołę wojskową lub inną szkołę zapewniającą nieodpłatnie pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie.

Dziecko niepełnosprawne - oznacza to dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Okres zasiłkowy - oznacza to okres od 1 września do dnia 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych. Wyjątkowo okres zasiłkowy w roku 2004 trwa od 1 maja 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku.

Organ właściwy - oznacza to wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne lub otrzymującej świadczenia rodzinne.

Osoba pozostająca na utrzymaniu - oznacza to członków rodziny utrzymujących się z połączonych dochodów tych osób.

Osoba ucząca się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów.

Opiekun faktyczny dziecka - oznacza osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.

Pełnoletniej osobie niepełnosprawnej - oznacza osobę pełnoletnią nie pozostającą w rodzinie, posiadającą dochód , legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rodzina - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego oraz pozostające na utrzymaniu dzieci:
w wieku do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli się uczą - w wieku do ukończenia 21 roku życia lub jeżeli uczą się i są niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym albo znacznym - w wieku do ukończenia 24 roku życia.

Osoba samotnie wychowująca dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Szkoła - oznacza szkołę podstawową, gimnazjum, oraz ponadgimnazjalną, a także specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowywania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Szkoła wyższa - oznacza to szkołę wyższą w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, przepisów o wyższych szkołach zawodowych oraz wyższym szkolnictwie wojskowym.

Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa - oznacza zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w rozumieniu przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Całkowita niezdolność do pracy - całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

Dochód dziecka - dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka;

Dochód na osobę w rodzinie - dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie;

Dochód rodziny - sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie;

Jednostka organizacyjna pomocy społecznej - regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, dom pomocy społecznej, placówkę specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, ośrodek adopcyjno - opiekuńczy, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej;

Kontrakt socjalny - pisemną umowę zawartą z osobą ubiegająca pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny;

Niezdolność do pracy z tytułu wieku - ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę;

Osoba bezdomna - osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym, w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania;

Osoba samotna - osobę samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku małżeńskim i nieposiadającą wstępnych lub zstępnych;

Osoba samotnie gospodarująca - osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe;

Osoba zatrudniona - osobę pozostającą w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu lub prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów dotyczących działalności gospodarczej;

Praca socjalna - działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi;

Renta - rentę z polskiego lub zagranicznego systemu ubezpieczeń społecznych, rentę strukturalną oraz rentę socjalną;

Rodzina - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

Średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej lub placówce opiekuńczo- wychowawczej - kwotę rocznych wydatków na działalność domu lub placówki opiekuńczo - wychowawczej wynikającą z utrzymania mieszkańców lub dzieci, z roku poprzedniego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc w domu lub placówce i przez dwanaście;

Świadczenia nienależnie pobrane - świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niedoinformowanie o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej.