główna zawartość strony

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 przyjmowane będą od 01.08.2020 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach ul. Poznańska 15.

Przyjmowanie wniosków – pokój nr 8 w następujących godzinach:

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – w godz. 10:00 – 14:00

Środa - dzień bez obsługi interesantów

Od 01.07.2020 r. wnioski można również składać drogą elektroniczną – za pomocą następujących kanałów:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/);
  • bankowość elektroniczna.

Okres świadczeniowy 2020/2021 trwa od dnia 01.10.2020 r. do dnia 30.09.2021 r.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

NOWOŚĆ! Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. (kryterium dochodowe w tej wysokości ma zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 01.10.2020 r.).

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł., o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 do dnia 31.08.2020 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2020 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021, od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2020 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021, od dnia 01.10.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. – ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2020 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021, od dnia 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r. - – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 stycznia następnego roku.