główna zawartość strony

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

W związku z przystąpieniem do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020, prowadzony jest nabór osób i rodzin, które chcą zostać objęte pomocą.

Osoby zainteresowane winny zgłosić się osobiście lub telefonicznie do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach (ul. Poznańska 15) w okresie od 7 październik 2020 r. do 30 październik 2020 r.

Programem mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza określonego kryterium, ustalonego procentowo w stosunku do dochodu wykazanego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Obecne kryterium wynosi:

  • 1 402,00 zł. dla osób samotnie gospodarujących,
  • 1 056,00 zł. na osobę w rodzinie.

Osoby nie korzystające dotychczas z pomocy MGOPS powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające dochód osoby, rodziny za miesiąc wrzesień 2020r.