główna zawartość strony

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KROŚNIEWICACH INFORMUJE

W związku z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021, prowadzony jest nabór osób i rodzin, które chcą zostać objęte pomocą.

Osoby zainteresowane winny zgłosić się osobiście lub telefonicznie do

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach (ul. Poznańska 15)

Zgłoszenia przyjmowane będą od 22 listopada 2021 r. do 17 grudnia 2021r.

 

Programem mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza określonego kryterium, ustalonego procentowo w stosunku do dochodu wykazanego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Obecne kryterium wynosi:

  • 1 542,20 zł. dla osób samotnie gospodarujących,
  • 1 161,60 zł. na osobę w rodzinie.

Osoby nie korzystające dotychczas z pomocy MGOPS powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające dochód osoby, rodziny odpowiednio za miesiąc październik (gdy zgłoszenie w listopadzie) lub listopad 2021r. (gdy zgłoszenie w grudniu).