główna zawartość strony

Zasiłek celowy na zakup żywności

Osoba czy też rodzina musi spełniać warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj.:

  1. 1.051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  2. 792,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośniewicach dzwoniąc na numer 24 25 23 545 w godzinach 730 – 1530.

Wnioski składać można:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • pocztą tradycyjną,
  • poprzez wrzucenie do skrzynki znajdującej się przy wejściu do siedziby MGOPS w Krośniewicach.

Wnioski składać należy na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszej informacji ale akceptowalne będą również wnioski sporządzone odręcznie a zawierające informacje wskazane we wzorze.