główna zawartość strony

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W KROŚNIEWICACH

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW  NA OPIEKUNA PRAWNEGO DLA OSOBY CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

Zakres podstawowych zadań:

Sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Za sprawowanie opieki sąd może przyznać opiekunowi, na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:

·         biegła znajomość języka polskiego,

·         posiadanie obywatelstwa polskiego,

·         pełna zdolność do czynności prawnych,

·         korzystanie z pełni praw publicznych,

·         stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,

·         niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

·         niepozbawienie władzy rodzicielskiej,

·         nieposzlakowana opinia,

·         wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Opieki nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wymagane dokumenty:

1.       Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.

2.       Kserokopia dokumentu tożsamości kandydata.

3.       Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

4.       Oświadczenie kandydata o biegłej znajomości języka polskiego.

5.       Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

6.       Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich oraz o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.

7.       Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.

8.       Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów
w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Krośniewicach ul. Poznańska 15 – sekretariat (I piętro).

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. (24) 25-23-545

Podstawa prawna:

Art. 3 pkt. 5, lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 ze zm.), a także art. 149 § 3, art. 162 § 1 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2082 ze zm.).

 

Kierownik 
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach
mgr  Monika Kaźmierska
/-/