główna zawartość strony

Deklaracja Dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach.

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-03-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-16.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Magielska, sekretariat@mgops.krosniewice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 2523545. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek 3 kondygnacyjny, wysoki parter, znajdujący się przy ulicy Poznańskiej 15. Zarządcą budynku jest Urząd Miejski w Krośniewicach. Przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Winda jest dostępna od strony parkingu; umożliwia przemieszczanie na każde piętro budynku. Do budynku prowadzi jedno wejście główne, do wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.
 2. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach znajduje się na 1 piętrze.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Brak tłumacza języka migowego.
 9. Schody (krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia) zostały oznaczone taśmą z kontrastem barwnym, reszta stopni zabezpieczona jest taśmą antypoślizgową.
 10. Na drzwiach wejściowych umieszczane są kontrastowe informacje.
 11. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona poprzez zastosowanie kontrastowych piktogramów z kierunkami dotarcia do pomieszczeń, dodatkowo przy każdym z pokoi znajduję się tabliczka informacyjna

 

Aplikacje mobilne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Informacje uzupełniające

Nasz serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Certyfikat „Jednostka Bez Barier”

Certyfikat uzyskany w wyniku przeprowadzonego audytu *) potwierdza wysoki stopień dostępności publikowanych stron dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).

Certyfikat dostępności - Jednostka bez barier

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML5
 • WCAG 2.0 (AA)

Serwis spełnia wszelkie normy Europejskie zawarte w dokumentach:

Unii Europejskiej:

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010

ONZ:

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury (przy uźyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Pomoc w nawigacji:

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.


Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Nasz serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.


*) Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieCertyfikat "Jednostka Bez Barier" potwierdza, że aplikacja (system strony WWW) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA)